Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2020
Erstellt am 13-Jul-2020 07:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2020
Summe Anfragen 217435
Summe Dateien 168024
Summe Seiten 116905
Summe Besuche 23215
Summe kb 72909927
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8699
Summe unterschiedlicher URLs 6083
Summe unterschiedlicher Verweise 3171
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1710
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 754 1778
Anfragen pro Tag 18119 20126
Dateien pro Tag 14002 15825
Seiten pro Tag 9742 10909
Besuche pro Tag 1934 2042
kb pro Tag 6075827 9295282
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 168024
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10586
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 35982
Code 304 - Seite nicht geändert 1962
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 875

Tages-Statistik im Monat Juli 2020

Tages-Statistik im Monat Juli 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 18993 8.74% 15170 9.03% 10037 8.59% 2020 8.70% 1440 16.55% 8111560 11.13%
2 19906 9.15% 15633 9.30% 9567 8.18% 1942 8.37% 1408 16.19% 9295282 12.75%
3 18710 8.60% 14198 8.45% 10112 8.65% 2042 8.80% 1346 15.47% 4931126 6.76%
4 16514 7.59% 12915 7.69% 9541 8.16% 1927 8.30% 1313 15.09% 6457202 8.86%
5 20126 9.26% 15825 9.42% 10670 9.13% 2036 8.77% 1414 16.25% 7662468 10.51%
6 18030 8.29% 13903 8.27% 9524 8.15% 1901 8.19% 1341 15.42% 4874051 6.69%
7 19099 8.78% 14482 8.62% 10909 9.33% 1918 8.26% 1308 15.04% 6742218 9.25%
8 17933 8.25% 13697 8.15% 10060 8.61% 1907 8.21% 1233 14.17% 4091390 5.61%
9 15506 7.13% 11790 7.02% 7708 6.59% 1923 8.28% 1481 17.02% 4863351 6.67%
10 18071 8.31% 13936 8.29% 10101 8.64% 1909 8.22% 1444 16.60% 4828145 6.62%
11 17852 8.21% 13415 7.98% 9900 8.47% 1880 8.10% 1297 14.91% 6530181 8.96%
12 16695 7.68% 13060 7.77% 8776 7.51% 1889 8.14% 1320 15.17% 4522951 6.20%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020

Stunden-Statistik im Monat Juli 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 740 8883 4.09% 555 6661 3.96% 403 4837 4.14% 232527 2790326 3.83%
1 715 8589 3.95% 550 6610 3.93% 389 4670 3.99% 191758 2301099 3.16%
2 705 8463 3.89% 531 6378 3.80% 392 4704 4.02% 240401 2884814 3.96%
3 593 7123 3.28% 497 5974 3.56% 356 4272 3.65% 216152 2593827 3.56%
4 552 6631 3.05% 453 5439 3.24% 347 4164 3.56% 143569 1722830 2.36%
5 557 6691 3.08% 451 5421 3.23% 354 4259 3.64% 163422 1961059 2.69%
6 571 6860 3.15% 470 5644 3.36% 351 4214 3.60% 165027 1980320 2.72%
7 604 7248 3.33% 489 5879 3.50% 363 4364 3.73% 159538 1914460 2.63%
8 753 9045 4.16% 614 7369 4.39% 420 5042 4.31% 189703 2276437 3.12%
9 762 9151 4.21% 589 7073 4.21% 418 5017 4.29% 201552 2418620 3.32%
10 787 9445 4.34% 590 7088 4.22% 436 5241 4.48% 225831 2709977 3.72%
11 791 9494 4.37% 633 7602 4.52% 434 5218 4.46% 215028 2580342 3.54%
12 835 10026 4.61% 645 7745 4.61% 461 5541 4.74% 309277 3711318 5.09%
13 880 10561 4.86% 682 8188 4.87% 441 5300 4.53% 332405 3988862 5.47%
14 826 9915 4.56% 618 7427 4.42% 460 5529 4.73% 216382 2596581 3.56%
15 859 10308 4.74% 647 7766 4.62% 446 5362 4.59% 259269 3111224 4.27%
16 698 8379 3.85% 528 6342 3.77% 369 4434 3.79% 289282 3471384 4.76%
17 812 9748 4.48% 600 7211 4.29% 388 4667 3.99% 279179 3350148 4.59%
18 848 10182 4.68% 623 7487 4.46% 415 4983 4.26% 272372 3268469 4.48%
19 839 10075 4.63% 609 7309 4.35% 406 4883 4.18% 320280 3843355 5.27%
20 861 10333 4.75% 663 7965 4.74% 424 5088 4.35% 409252 4911019 6.74%
21 816 9798 4.51% 611 7335 4.37% 414 4976 4.26% 401962 4823538 6.62%
22 881 10583 4.87% 681 8180 4.87% 440 5285 4.52% 315606 3787272 5.19%
23 825 9904 4.55% 660 7931 4.72% 404 4855 4.15% 326054 3912646 5.37%

Top 30 von 6083 URLs
# Anfragen kb URL
1 51736 23.79% 729179 1.00% /deep/htm/
2 32779 15.08% 137563 0.19% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 9222 4.24% 122029 0.17% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
4 2711 1.25% 11644 0.02% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
5 1882 0.87% 236472 0.32% /stats/usage_201906.html
6 1839 0.85% 235080 0.32% /stats/usage_201907.html
7 1694 0.78% 218589 0.30% /stats/usage_201409.html
8 1296 0.60% 161 0.00% /robots.txt
9 1241 0.57% 4351 0.01% /deep/css/deepsonic.css
10 1218 0.56% 3388 0.00% /deep/java/deepsonic.js
11 1168 0.54% 54909 0.08% /deep/fonts/eras_medium.ttf
12 1127 0.52% 1434695 1.97% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
13 922 0.42% 8043 0.01% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
14 792 0.36% 1264204 1.73% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
15 690 0.32% 6999301 9.60% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
16 621 0.29% 6306 0.01% /stats/
17 536 0.25% 755282 1.04% /deep/docs_manuals/e-mu_emulator_x3_manual.pdf
18 443 0.20% 1082008 1.48% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_model_list.pdf
19 406 0.19% 623637 0.86% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
20 403 0.19% 465313 0.64% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf
21 383 0.18% 433426 0.59% /deep/docs_manuals/korg_m1_anleitung.pdf
22 373 0.17% 797745 1.09% /deep/docs_manuals/yamaha_ax-496_ax-396_service_manual.pdf
23 322 0.15% 667161 0.92% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-350_manual.pdf
24 319 0.15% 434482 0.60% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-s910_psr-s710_service_manual.pdf
25 305 0.14% 583197 0.80% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_4.0_manual.pdf
26 304 0.14% 38663 0.05% /stats/usage_201909.html
27 301 0.14% 161250 0.22% /deep/docs_manuals/ensoniq_asr10_manual.pdf
28 288 0.13% 1340885 1.84% /deep/docs_manuals/ensoniq_mirage_advanced_sampler's_guide.pdf
29 283 0.13% 268275 0.37% /deep/docs_manuals/e-mu_esi32_manual.pdf
30 280 0.13% 33964 0.05% /deep/htm/deepsonic_documents.php

Top 10 von 6083 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 690 0.32% 6999301 9.60% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 253 0.12% 3583100 4.91% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
3 273 0.13% 2508895 3.44% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
4 41 0.02% 1569484 2.15% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
5 162 0.07% 1547808 2.12% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_a.pdf
6 33 0.02% 1440829 1.98% /deep/docs_manuals/gem_ws2_midi_workstation_v1.10_anleitung.pdf
7 1127 0.52% 1434695 1.97% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
8 288 0.13% 1340885 1.84% /deep/docs_manuals/ensoniq_mirage_advanced_sampler's_guide.pdf
9 792 0.36% 1264204 1.73% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
10 443 0.20% 1082008 1.48% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_model_list.pdf

Top 10 von 430 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51736 23.79% 8789 38.78% /deep/htm/
2 32779 15.08% 4676 20.63% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 1882 0.87% 1736 7.66% /stats/usage_201906.html
4 1839 0.85% 1691 7.46% /stats/usage_201907.html
5 621 0.29% 318 1.40% /stats/
6 280 0.13% 199 0.88% /deep/htm/deepsonic_documents.php
7 251 0.12% 192 0.85% /deep/htm/deepsonic_flyer_index.php
8 1694 0.78% 179 0.79% /stats/usage_201409.html
9 304 0.14% 174 0.77% /stats/usage_201909.html
10 157 0.07% 109 0.48% /stats/usage_201711.html

Top 10 von 433 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 51736 23.79% 7888 34.97% /deep/htm/
2 32779 15.08% 6544 29.01% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 1882 0.87% 1743 7.73% /stats/usage_201906.html
4 1839 0.85% 1625 7.20% /stats/usage_201907.html
5 2711 1.25% 619 2.74% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
6 9222 4.24% 466 2.07% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
7 621 0.29% 317 1.41% /stats/
8 251 0.12% 189 0.84% /deep/htm/deepsonic_flyer_index.php
9 280 0.13% 61 0.27% /deep/htm/deepsonic_documents.php
10 83 0.04% 43 0.19% /deep/htm/deepsonic_equipment_tapes_02.php

Top 30 von 8699 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14534 6.68% 14534 8.65% 207039 0.28% 1 0.00% 5.188.210.3
2 11405 5.25% 11405 6.79% 158616 0.22% 7 0.03% dynamic-2-61-172-113.pppoe.khakasnet.ru
3 7569 3.48% 7569 4.50% 107821 0.15% 2 0.01% 45.80.68.224
4 6251 2.87% 6251 3.72% 86937 0.12% 5 0.02% dynamic-2-61-105-88.pppoe.khakasnet.ru
5 4194 1.93% 4194 2.50% 58328 0.08% 3 0.01% dynamic-2-61-132-74.pppoe.khakasnet.ru
6 2648 1.22% 1390 0.83% 166295 0.23% 80 0.34% s0106ac202ec6a443.vc.shawcable.net
7 1959 0.90% 1946 1.16% 4946317 6.78% 8 0.03% malta2132.startdedicated.de
8 1872 0.86% 1872 1.11% 26035 0.04% 1 0.00% dynamic-2-61-89-27.pppoe.khakasnet.ru
9 1754 0.81% 913 0.54% 4245 0.01% 53 0.23% cpc80023-stkp11-2-0-cust72.10-2.cable.virginm.net
10 1467 0.67% 1313 0.78% 36990 0.05% 154 0.66% 5.188.210.83
11 1442 0.66% 1338 0.80% 46389 0.06% 203 0.87% 5.188.210.79
12 1334 0.61% 699 0.42% 24892 0.03% 53 0.23% 112.211.0.163.pldt.net
13 1281 0.59% 671 0.40% 35010 0.05% 60 0.26% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
14 1265 0.58% 665 0.40% 144204 0.20% 49 0.21% p4fd59243.dip0.t-ipconnect.de
15 1143 0.53% 988 0.59% 2299513 3.15% 140 0.60% 213-180-203-60.spider.yandex.com
16 1107 0.51% 597 0.36% 388232 0.53% 39 0.17% host-89-242-82-96.as13285.net
17 1088 0.50% 576 0.34% 3181 0.00% 29 0.12% lfbn-1-16033-71.w86-234.abo.wanadoo.fr
18 992 0.46% 992 0.59% 14131 0.02% 5 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
19 838 0.39% 440 0.26% 2372 0.00% 22 0.09% bd0612c7.virtua.com.br
20 816 0.38% 432 0.26% 2394 0.00% 22 0.09% 31.10.159.49
21 806 0.37% 636 0.38% 26535 0.04% 141 0.61% 5.188.210.242
22 791 0.36% 403 0.24% 1933 0.00% 17 0.07% c-68-82-58-190.hsd1.pa.comcast.net
23 769 0.35% 611 0.36% 25870 0.04% 128 0.55% 5.188.210.36
24 769 0.35% 727 0.43% 101364 0.14% 34 0.15% p4fd1cff3.dip0.t-ipconnect.de
25 760 0.35% 400 0.24% 141238 0.19% 26 0.11% 85-76-96-130-nat.elisa-mobile.fi
26 760 0.35% 400 0.24% 347907 0.48% 31 0.13% ip70-178-49-155.ks.ks.cox.net
27 759 0.35% 759 0.45% 10812 0.01% 29 0.12% ratail.datagroup.ua
28 757 0.35% 395 0.24% 486450 0.67% 116 0.50% crawl-66-249-64-245.googlebot.com
29 754 0.35% 377 0.22% 1671 0.00% 28 0.12% 67.red-83-37-41.dynamicip.rima-tde.net
30 748 0.34% 396 0.24% 1829 0.00% 18 0.08% p5b3a089d.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 8699 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1959 0.90% 1946 1.16% 4946317 6.78% 8 0.03% malta2132.startdedicated.de
2 1143 0.53% 988 0.59% 2299513 3.15% 140 0.60% 213-180-203-60.spider.yandex.com
3 294 0.14% 174 0.10% 1591592 2.18% 12 0.05% 178-85-150-30.dynamic.upc.nl
4 686 0.32% 675 0.40% 1349458 1.85% 1 0.00% p57af39b0.dip0.t-ipconnect.de
5 280 0.13% 275 0.16% 1127096 1.55% 46 0.20% ip218.ip-54-36-148.eu
6 334 0.15% 334 0.20% 1105402 1.52% 1 0.00% p4fe432ba.dip0.t-ipconnect.de
7 223 0.10% 133 0.08% 1067534 1.46% 3 0.01% 216-18-204-137.hosted.static.webnx.com
8 170 0.08% 114 0.07% 965470 1.32% 9 0.04% 216-18-204-138.hosted.static.webnx.com
9 604 0.28% 471 0.28% 885601 1.21% 138 0.59% 216.244.66.247
10 578 0.27% 388 0.23% 849575 1.17% 54 0.23% crawl-66-249-65-154.googlebot.com

Top 30 von 3171 Verweise
# Anfragen Verweise
1 93030 42.79% - (Direct Request)
2 8636 3.97% https://artsabroad.org/
3 7697 3.54% https://www.google.com/
4 7553 3.47% https://ufcfightweek2019.com/
5 6963 3.20% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
6 3539 1.63% http://synthroid1.com/
7 2565 1.18% http://lasix100.com/
8 2561 1.18% http://doxycycline1.com/
9 2519 1.16% http://tadalafil2.com/
10 2495 1.15% http://amoxicillin500.com/
11 2472 1.14% http://tadalafil20tab.com/
12 1536 0.71% https://sparktrade.ru
13 1530 0.70% https://bestdiykits.com
14 1508 0.69% https://chevymetal.ru
15 1506 0.69% https://sparklogic.ru
16 1489 0.68% https://nely150.ru
17 1455 0.67% http://valtrex1.com/
18 1448 0.67% http://lisinopril40.com/
19 1434 0.66% http://prednisone0.com/
20 1411 0.65% http://clomid2.com/
21 1038 0.48% http://retina0.com/
22 1019 0.47% http://zithromaxazithromycin.com/
23 992 0.46% https://www.soska.site/
24 988 0.45% http://tadalafil100.com/
25 732 0.34% https://icsw2019york.org/
26 360 0.17% https://seksvibor.xyz
27 350 0.16% https://www.google.co.uk/
28 340 0.16% https://www.google.de/
29 312 0.14% https://www.bing.com/
30 240 0.11% https://seks-dosug.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 42 89.36% http://www.deepsonic.ch/
2 4 8.51% http%3a%2f%2fwww.deepsonic.ch%2f
3 1 2.13% http://deepsonic.ch/

Top 15 von 1710 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 30458 14.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
2 25485 11.72% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 12412 5.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 7618 3.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 6528 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100
6 5704 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 5355 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 4811 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5
9 4697 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/2010
10 4672 2.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/5
11 4401 2.02% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
12 4020 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 3456 1.59% Safari/11605.3.8.1 CFNetwork/760.9 Darwin/15.6.0 (x86_64)
14 2795 1.29% Safari/12607.3.10 CFNetwork/811.11 Darwin/16.7.0 (x86_64)
15 2635 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) Appl

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2020

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 62291 28.65% 55503 33.03% 16695253 22.90% Unbekannte Adressen
2 35219 16.20% 24021 14.30% 10803919 14.82% Netzwerke (NET)
3 27970 12.86% 27855 16.58% 701468 0.96% Russische Foederation
4 27796 12.78% 20682 12.31% 14329993 19.65% Deutschland
5 26186 12.04% 20939 12.46% 17727077 24.31% Firmen (COM)
6 4070 1.87% 3190 1.90% 1552034 2.13% Schweiz
7 3346 1.54% 2412 1.44% 539075 0.74% Brasilien
8 3245 1.49% 2226 1.32% 2451135 3.36% Niederlande
9 2759 1.27% 2281 1.36% 1163641 1.60% Italien
10 2417 1.11% 1662 0.99% 383795 0.53% Polen
11 2279 1.05% 1469 0.87% 770765 1.06% Frankreich
12 1710 0.79% 1595 0.95% 761453 1.04% Japan
13 1568 0.72% 1568 0.93% 40666 0.06% Ukraine
14 1310 0.60% 760 0.45% 484776 0.66% Finnland
15 1275 0.59% 870 0.52% 231595 0.32% Ungarn
16 1206 0.55% 1042 0.62% 127370 0.17% Tschechien
17 1154 0.53% 854 0.51% 435990 0.60% Australien
18 975 0.45% 813 0.48% 90561 0.12% Grossbritannien
19 903 0.42% 671 0.40% 476083 0.65% Portugal
20 840 0.39% 840 0.50% 8345 0.01% UdSSR (alt)
21 769 0.35% 509 0.30% 295703 0.41% Belgien
22 688 0.32% 603 0.36% 42330 0.06% Organisationen (ORG)
23 662 0.30% 411 0.24% 116566 0.16% Kroatien (Hrvatska)
24 653 0.30% 607 0.36% 186922 0.26% Argentinien
25 591 0.27% 428 0.25% 197537 0.27% Oesterreich
26 466 0.21% 376 0.22% 517509 0.71% Schweden
27 397 0.18% 212 0.13% 10501 0.01% Chile
28 342 0.16% 332 0.20% 20880 0.03% Neuseeland
29 322 0.15% 288 0.17% 272443 0.37% Mexiko
30 313 0.14% 278 0.17% 109220 0.15% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01