Aufruf-Statistik für deepsonic.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 19-Sep-2019 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe Anfragen 540092
Summe Dateien 356286
Summe Seiten 270659
Summe Besuche 44233
Summe kb 143946967
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 23951
Summe unterschiedlicher URLs 5456
Summe unterschiedlicher Verweise 2766
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2562
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1250 5207
Anfragen pro Tag 30005 33240
Dateien pro Tag 19793 21193
Seiten pro Tag 15036 15840
Besuche pro Tag 2457 2813
kb pro Tag 7997054 9564572
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 356286
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 26191
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 154245
Code 304 - Seite nicht geändert 2482
Code 400 - Ungültige Anfrage 10
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 868

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 30354 5.62% 20608 5.78% 15829 5.85% 2455 5.55% 2099 8.76% 8288093 5.76%
2 28639 5.30% 19126 5.37% 14676 5.42% 2420 5.47% 2213 9.24% 7832361 5.44%
3 28841 5.34% 19292 5.41% 14427 5.33% 2391 5.41% 2175 9.08% 7702326 5.35%
4 29834 5.52% 20046 5.63% 15840 5.85% 2616 5.91% 2203 9.20% 6861929 4.77%
5 30407 5.63% 19678 5.52% 15366 5.68% 2579 5.83% 2178 9.09% 9459755 6.57%
6 30390 5.63% 20624 5.79% 15311 5.66% 2700 6.10% 2778 11.60% 9564572 6.64%
7 30467 5.64% 20162 5.66% 15490 5.72% 2542 5.75% 2051 8.56% 6524086 4.53%
8 31018 5.74% 21193 5.95% 15799 5.84% 2813 6.36% 2320 9.69% 7842722 5.45%
9 30253 5.60% 19756 5.54% 15683 5.79% 2397 5.42% 2169 9.06% 7491276 5.20%
10 30634 5.67% 20046 5.63% 15336 5.67% 2521 5.70% 2320 9.69% 8246081 5.73%
11 33240 6.15% 19437 5.46% 14292 5.28% 2323 5.25% 2141 8.94% 8080132 5.61%
12 28284 5.24% 18957 5.32% 14813 5.47% 2291 5.18% 2134 8.91% 7178759 4.99%
13 28008 5.19% 18853 5.29% 14041 5.19% 2349 5.31% 2152 8.99% 7924249 5.50%
14 31951 5.92% 19668 5.52% 15531 5.74% 2393 5.41% 2128 8.88% 6872774 4.77%
15 29193 5.41% 18972 5.32% 14745 5.45% 2319 5.24% 2013 8.40% 7283166 5.06%
16 29989 5.55% 19812 5.56% 14541 5.37% 2446 5.53% 2665 11.13% 9423686 6.55%
17 29170 5.40% 20198 5.67% 14239 5.26% 2315 5.23% 2281 9.52% 9291676 6.45%
18 29420 5.45% 19858 5.57% 14700 5.43% 2441 5.52% 2249 9.39% 8079325 5.61%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1119 20148 3.73% 767 13816 3.88% 564 10158 3.75% 321595 5788714 4.02%
1 1041 18751 3.47% 704 12677 3.56% 562 10122 3.74% 280206 5043707 3.50%
2 1020 18364 3.40% 688 12384 3.48% 542 9767 3.61% 248962 4481307 3.11%
3 967 17420 3.23% 671 12093 3.39% 544 9809 3.62% 260952 4697130 3.26%
4 982 17689 3.28% 689 12412 3.48% 524 9438 3.49% 250697 4512542 3.13%
5 904 16273 3.01% 637 11476 3.22% 493 8890 3.28% 247696 4458529 3.10%
6 899 16198 3.00% 634 11424 3.21% 500 9015 3.33% 259464 4670360 3.24%
7 1017 18314 3.39% 696 12540 3.52% 546 9840 3.64% 326500 5876998 4.08%
8 1086 19549 3.62% 722 12996 3.65% 585 10539 3.89% 296953 5345161 3.71%
9 1317 23720 4.39% 772 13901 3.90% 560 10088 3.73% 264806 4766508 3.31%
10 1131 20369 3.77% 748 13468 3.78% 573 10319 3.81% 308097 5545745 3.85%
11 1149 20699 3.83% 763 13736 3.86% 581 10471 3.87% 306016 5508281 3.83%
12 1241 22350 4.14% 840 15129 4.25% 621 11192 4.14% 387707 6978723 4.85%
13 1326 23868 4.42% 853 15367 4.31% 635 11443 4.23% 330404 5947266 4.13%
14 1376 24773 4.59% 897 16147 4.53% 673 12118 4.48% 313104 5635880 3.92%
15 1444 26004 4.81% 967 17420 4.89% 747 13450 4.97% 373459 6722270 4.67%
16 1470 26472 4.90% 956 17222 4.83% 707 12742 4.71% 518322 9329794 6.48%
17 1633 29404 5.44% 969 17445 4.90% 737 13269 4.90% 380049 6840887 4.75%
18 1549 27895 5.16% 971 17492 4.91% 743 13388 4.95% 364569 6562244 4.56%
19 1412 25428 4.71% 902 16249 4.56% 711 12806 4.73% 364420 6559552 4.56%
20 1420 25568 4.73% 927 16695 4.69% 717 12923 4.77% 364703 6564649 4.56%
21 1550 27915 5.17% 1028 18521 5.20% 776 13972 5.16% 370701 6672618 4.64%
22 1663 29934 5.54% 1104 19886 5.58% 782 14083 5.20% 401741 7231335 5.02%
23 1277 22987 4.26% 877 15790 4.43% 600 10817 4.00% 455932 8206769 5.70%

Top 30 von 5456 URLs
# Anfragen kb URL
1 151708 28.09% 637297 0.44% /deep/htm/deepsonic_error.php
2 77469 14.34% 1039533 0.72% /deep/htm/
3 7591 1.41% 32687 0.02% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
4 3574 0.66% 31178 0.02% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
5 3471 0.64% 397495 0.28% /deep/docs_manuals/alesis_a6_anleitung.pdf
6 3229 0.60% 6975043 4.85% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
7 2533 0.47% 6285188 4.37% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
8 1975 0.37% 5244074 3.64% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
9 1852 0.34% 230 0.00% /robots.txt
10 1753 0.32% 229952 0.16% /stats/usage_201506.html
11 1730 0.32% 6055 0.00% /deep/css/deepsonic.css
12 1710 0.32% 4744 0.00% /deep/java/deepsonic.js
13 1568 0.29% 73687 0.05% /deep/fonts/eras_medium.ttf
14 1538 0.28% 1189834 0.83% /deep/docs_manuals/yamaha_ax-496_ax-396_service_manual.pdf
15 1466 0.27% 171105 0.12% /deep/htm/deepsonic_documents.php
16 1246 0.23% 884506 0.61% /deep/docs_manuals/alesis_dm5_manual.pdf
17 1215 0.22% 16024 0.01% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
18 1173 0.22% 4687050 3.26% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
19 1112 0.21% 2380453 1.65% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
20 1090 0.20% 162281 0.11% /deep/docs_manuals/yamaha_tg500_manual.pdf
21 1070 0.20% 10782928 7.49% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
22 982 0.18% 126830 0.09% /stats/usage_201903.html
23 926 0.17% 119488 0.08% /stats/usage_201409.html
24 894 0.17% 114771 0.08% /stats/usage_201102.html
25 858 0.16% 108383 0.08% /stats/usage_201906.html
26 788 0.15% 1274689 0.89% /deep/docs_manuals/emagic_apple_sounddiver_v3.0_manual.pdf
27 760 0.14% 97629 0.07% /stats/usage_201907.html
28 744 0.14% 609304 0.42% /deep/docs_manuals/ensoniq_asr10_manual.pdf
29 715 0.13% 514123 0.36% /deep/docs_manuals/oberheim_matrix-6r_manual.pdf
30 702 0.13% 1119027 0.78% /deep/docs_manuals/access_virus_b_os4_manual.pdf

Top 10 von 5456 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1070 0.20% 10782928 7.49% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_sx-kn600_manual.pdf
2 3229 0.60% 6975043 4.85% /deep/docs_manuals/technics_sx-kn800_service_manual.pdf
3 2533 0.47% 6285188 4.37% /deep/docs_manuals/technics_sl-1200mk2_sl-1210mk2_service_manual_b.pdf
4 1975 0.37% 5244074 3.64% /deep/docs_manuals/e-mu_eos_technical_documents.pdf
5 1173 0.22% 4687050 3.26% /deep/docs_manuals/yamaha_qy70_manual.pdf
6 107 0.02% 4185006 2.91% /deep/docs_manuals/gem_ws2_ii_manual.pdf
7 187 0.03% 3546081 2.46% /deep/docs_manuals/gem_ws2_midi_workstation_v1.10_anleitung.pdf
8 566 0.10% 3240987 2.25% /deep/docs_manuals/ensoniq_sq-80_technical_description.pdf
9 1112 0.21% 2380453 1.65% /deep/docs_manuals/akkord_tabellen_chord_tables_keyboard_piano.pdf
10 160 0.03% 1882758 1.31% /deep/docs_manuals/yamaha_psr-s910_psr-s710_service_manual.pdf

Top 10 von 423 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77469 14.34% 18987 44.78% /deep/htm/
2 151708 28.09% 13115 30.93% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 1466 0.27% 813 1.92% /deep/htm/deepsonic_documents.php
4 982 0.18% 725 1.71% /stats/usage_201903.html
5 858 0.16% 624 1.47% /stats/usage_201906.html
6 1753 0.32% 587 1.38% /stats/usage_201506.html
7 760 0.14% 514 1.21% /stats/usage_201907.html
8 540 0.10% 425 1.00% /stats/usage_201908.html
9 926 0.17% 350 0.83% /stats/usage_201409.html
10 894 0.17% 298 0.70% /stats/usage_201102.html

Top 10 von 419 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 77469 14.34% 17991 41.84% /deep/htm/
2 151708 28.09% 17407 40.48% /deep/htm/deepsonic_error.php
3 7591 1.41% 2236 5.20% /deep/htm/deepsonic_contact_form.php
4 3574 0.66% 614 1.43% /deep/htm/gem_ws2ii_keyboard.php
5 1215 0.22% 403 0.94% /deep/htm_gal_2007/galentry.php
6 894 0.17% 298 0.69% /stats/usage_201102.html
7 858 0.16% 267 0.62% /stats/usage_201906.html
8 371 0.07% 223 0.52% /stats/
9 926 0.17% 154 0.36% /stats/usage_201409.html
10 1466 0.27% 135 0.31% /deep/htm/deepsonic_documents.php

Top 30 von 23951 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 25452 4.71% 25452 7.14% 349990 0.24% 1 0.00% 5.188.210.3
2 12014 2.22% 12014 3.37% 165204 0.11% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 7271 1.35% 7271 2.04% 99983 0.07% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
4 3832 0.71% 3832 1.08% 52694 0.04% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
5 3770 0.70% 3770 1.06% 116765 0.08% 0 0.00% 91.141.0.197.wireless.dyn.drei.com
6 3583 0.66% 1879 0.53% 144152 0.10% 111 0.25% 71-82-51-246.dhcp.bycy.mi.charter.com
7 3446 0.64% 1834 0.51% 1403304 0.97% 81 0.18% 64-121-37-87.s1877.c3-0.tlg-cbr1.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com
8 3351 0.62% 3351 0.94% 46080 0.03% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
9 3337 0.62% 1669 0.47% 7406 0.01% 125 0.28% 85.191.188.87
10 3035 0.56% 1579 0.44% 9004 0.01% 87 0.20% 1.55.68.174
11 2982 0.55% 1562 0.44% 502024 0.35% 109 0.25% 142.red-2-138-40.dynamicip.rima-tde.net
12 2835 0.52% 1485 0.42% 19651 0.01% 93 0.21% ip-86-49-66-158.net.upcbroadband.cz
13 2723 0.50% 2554 0.72% 11160207 7.75% 140 0.32% 141-8-183-208.spider.yandex.com
14 2716 0.50% 2715 0.76% 222733 0.15% 1 0.00% 109.106.54.189
15 2670 0.49% 1335 0.37% 5916 0.00% 75 0.17% 71-38-205-142.lsv2.qwest.net
16 2268 0.42% 1188 0.33% 61984 0.04% 100 0.23% ip72-192-133-104.sd.sd.cox.net
17 2158 0.40% 1079 0.30% 4782 0.00% 83 0.19% c-73-153-196-80.hsd1.co.comcast.net
18 2015 0.37% 1055 0.30% 79534 0.06% 73 0.17% cpe-74-69-225-158.ne.res.rr.com
19 1911 0.35% 1001 0.28% 202196 0.14% 80 0.18% p2e510d76.dip0.t-ipconnect.de
20 1820 0.34% 980 0.28% 494431 0.34% 64 0.14% dhcp-089-099-222-033.chello.nl
21 1806 0.33% 903 0.25% 4002 0.00% 62 0.14% cpc1-mort8-2-0-cust172.19-2.cable.virginm.net
22 1786 0.33% 1698 0.48% 151531 0.11% 28 0.06% ip5f58fc39.dynamic.kabel-deutschland.de
23 1777 0.33% 943 0.26% 176881 0.12% 66 0.15% p5dfe4697.dip0.t-ipconnect.de
24 1750 0.32% 910 0.26% 4315 0.00% 65 0.15% 76-234-46-67.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
25 1749 0.32% 921 0.26% 5143 0.00% 61 0.14% aputeaux-653-1-102-157.w86-195.abo.wanadoo.fr
26 1646 0.30% 883 0.25% 754681 0.52% 65 0.15% 24.20.202.203
27 1634 0.30% 832 0.23% 3967 0.00% 33 0.07% cpe-69-203-86-177.si.res.rr.com
28 1617 0.30% 847 0.24% 63177 0.04% 64 0.14% 172-2-173-122.lightspeed.dybhfl.sbcglobal.net
29 1607 0.30% 847 0.24% 62717 0.04% 56 0.13% 47.195.250.79
30 1600 0.30% 832 0.23% 4374 0.00% 58 0.13% 546b4577.cm-12-4b.dynamic.ziggo.nl

Top 10 von 23951 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2723 0.50% 2554 0.72% 11160207 7.75% 140 0.32% 141-8-183-208.spider.yandex.com
2 74 0.01% 74 0.02% 2977995 2.07% 0 0.00% 035-138-130-008.dhcp.bhn.net
3 3446 0.64% 1834 0.51% 1403304 0.97% 81 0.18% 64-121-37-87.s1877.c3-0.tlg-cbr1.atw-tlg.pa.cable.rcncustomer.com
4 1310 0.24% 908 0.25% 1264596 0.88% 180 0.41% crawl-66-249-64-176.googlebot.com
5 123 0.02% 116 0.03% 1259751 0.88% 1 0.00% 62.48.166.238
6 1093 0.20% 742 0.21% 903715 0.63% 174 0.39% crawl-66-249-64-178.googlebot.com
7 1190 0.22% 627 0.18% 825843 0.57% 54 0.12% p2e51e911.dip0.t-ipconnect.de
8 178 0.03% 174 0.05% 784998 0.55% 3 0.01% 91.242.162.70
9 1118 0.21% 588 0.17% 784051 0.54% 47 0.11% 107.209.208.46.dyn.plus.net
10 937 0.17% 609 0.17% 780305 0.54% 157 0.35% crawl-66-249-64-180.googlebot.com

Top 30 von 2766 Verweise
# Anfragen Verweise
1 363876 67.37% - (Direct Request)
2 25452 4.71% http://albuteroli.com/
3 14700 2.72% https://www.google.com/
4 2530 0.47% http://cialisya.com/
5 2505 0.46% http://canadianjpharmacy.com/
6 2486 0.46% http://viagrawwithoutdoctor.com/
7 2273 0.42% http://canadianlpharmacy.com/
8 1836 0.34% http://canadianmpharmacy.com/
9 1811 0.34% http://canadianbpharmacy.com/
10 1804 0.33% http://canadianopharmacy.com/
11 1800 0.33% http://cialisvie.com/
12 1790 0.33% http://viagraswithoutdoctor.com/
13 1787 0.33% http://viagraawithoutdoctor.com/
14 1777 0.33% http://canadiannpharmacy.com/
15 1722 0.32% http://amoxicillinc.com/
16 1526 0.28% https://casinoonlineww.com
17 1508 0.28% http://lisinopril40.com/
18 1494 0.28% http://doxycycline1.com/
19 1429 0.26% http://albuterol100.com/
20 1423 0.26% http://amoxicillin500.com/
21 1413 0.26% http://albendazoletablets.com/
22 1405 0.26% http://tadalafil2.com/
23 1402 0.26% http://prednisolone40.com/
24 1396 0.26% http://lasix100.com/
25 1375 0.25% http://synthroid1.com/
26 1333 0.25% http://valtrex1.com/
27 788 0.15% https://canadianpharmacyonl.com/
28 778 0.14% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
29 743 0.14% https://viabiovit.com/
30 731 0.14% https://www.google.de/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 187 92.12% http://www.deepsonic.ch/
2 13 6.40% http://deepsonic.ch/
3 2 0.99% yamaha psr s910
4 1 0.49% deepsonic ch

Top 15 von 2562 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 170223 31.52% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 37173 6.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 27552 5.10% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
4 17334 3.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 14876 2.75% Safari/14607.3.9 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 (x86_64)
6 11405 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 9494 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 8624 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/5
9 8064 1.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/5
10 7924 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_0) AppleWebKit/5
11 7642 1.41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
12 7158 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) li
13 7051 1.31% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
14 7039 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
15 7031 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 131 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 135123 25.02% 106954 30.02% 34078432 23.67% Unbekannte Adressen
2 128587 23.81% 88371 24.80% 24392208 16.95% Netzwerke (NET)
3 96702 17.90% 65717 18.45% 50593910 35.15% Firmen (COM)
4 74621 13.82% 47080 13.21% 13505676 9.38% Deutschland
5 13130 2.43% 8266 2.32% 2284058 1.59% Niederlande
6 7775 1.44% 5384 1.51% 1537553 1.07% Italien
7 7120 1.32% 5080 1.43% 1145282 0.80% Polen
8 6749 1.25% 5128 1.44% 2410633 1.67% Schweiz
9 6141 1.14% 3959 1.11% 353566 0.25% Japan
10 5725 1.06% 5120 1.44% 873792 0.61% Russische Foederation
11 5575 1.03% 3724 1.05% 576280 0.40% Frankreich
12 4934 0.91% 3028 0.85% 295517 0.21% Tschechien
13 4451 0.82% 2955 0.83% 722748 0.50% Schweden
14 3765 0.70% 2459 0.69% 761724 0.53% Ungarn
15 3635 0.67% 2336 0.66% 349563 0.24% Belgien
16 2676 0.50% 2002 0.56% 821915 0.57% Oesterreich
17 2489 0.46% 1510 0.42% 692268 0.48% Kanada
18 2347 0.43% 1488 0.42% 1039129 0.72% Daenemark
19 2169 0.40% 1573 0.44% 1165632 0.81% Australien
20 1974 0.37% 1182 0.33% 429306 0.30% Norwegen
21 1803 0.33% 1211 0.34% 486112 0.34% Finnland
22 1801 0.33% 1364 0.38% 612819 0.43% Grossbritannien
23 1734 0.32% 1051 0.29% 396983 0.28% Tuerkei
24 1610 0.30% 1543 0.43% 435097 0.30% Brasilien
25 1484 0.27% 991 0.28% 270686 0.19% Griechenland
26 1476 0.27% 1452 0.41% 90757 0.06% Israel
27 1457 0.27% 1013 0.28% 619411 0.43% Portugal
28 1270 0.24% 1015 0.28% 91643 0.06% Ukraine
29 1215 0.22% 1215 0.34% 14667 0.01% UdSSR (alt)
30 948 0.18% 546 0.15% 16887 0.01% Chile


Generated by Webalizer Version 2.01